เอกสารสมัครบัตรเครดิต สําหรับอาชีพอิสระ (Freelance)

เอกสารสมัครบัตรเครดิต สําหรับอาชีพอิสระ (Freelance) สมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกันสมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย บัตรเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครบัตรเครดิตผ่านง่ายอนุมัติเร็ว ต้องที่นี่

สมัครออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับอาชีพอิสระ การสมัครบัตรเครดิต แบบใช้เงินฝากค้ำประกันนั้นสมัครได้ง่ายมีเงื่อนไขไม่ยุ่งยากเหมือนบัตรเครดิตธรรมดา แต่จะต้องใช้เงินฝากในการค้ำประกันวงเงิน (สถาบันการเงิน และธนาคารมักจะกำหนดไว้ที่ประมาณ 50,000 บาท) การสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน จะต้องเตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิต ดังต่อไปนี้(ร่วมกับใบสมัคร)

เอกสารสมัครบัตรเครดิต สําหรับอาชีพอิสระ (Freelance)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารสมัครบัตรเครดิตยืนยันตัวตน ว่าผู้สมัครนั้นมีตัวตนอยู่จริง และมีข้อมูลที่ตรงกับในใบสมัคร (ใบสมัครจะต้องกรอกข้อมูล ที่ตรงกับความเป็นจริง หรือตรงกับเอกสารที่ใช้ในการพิจารณา) สำหรับข้าราชการอาจจะใช้สำเนาบัตรข้าราชการก็ได้ การใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องและปลอดภัยคือเซ็นลายมือชื่อกำกับการใช้งานทุกครั้ง

– สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารสำคัญ ที่ใช้ในการระบุตัวตน เพราะสำเนาทะเบียนบ้าน จะมีข้อมูลที่อยู่ของคุณระบุเอาไว้ สำหรับการพิจารณาร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้นการถ่ายสำเนาจะต้องถ่ายให้ชัดเจน เพราะเอกสารทะเบียนบ้าน จะมีข้อมูลมากมายระบุไว้

– เอกสารยืนยันรายได้ หากเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีเงินเดือน จะใช้หนังสือรับรองรายได้ และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด แต่ในกรณีของผู้ทำงานอิสระ ไม่ได้สังกัดบริษัท หรือหน่วยงานไหน จะต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน หจก. หรือบริษัทจำกัด ซึ่งจะต้องขอย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาบัญชีเงินฝากของกิจการ (ที่ใช้เป็นบัญชีหลักในการรับเงินจากลูกค้า) แบบกระแสรายวัน ซึ่งเอกสารนี้จะมีการแสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เข้ามาของกิจการ เป็นการยืนยันว่ากิจการมีรายได้จริงๆ สำเนาของบัญชีเงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวัน ที่นำมาใช้ประกอบกับการสมัครบัตรเครดิต จะต้องเป็นเอกสารที่มีข้อมูลการไหลเวียนของเงินในบัญชี ย้อนหลังขึ้นไปไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับเอกสารบัญชีธนาคารนั้น ผู้สมัครสามารถใช้บัญชีของกิจการ หรือบัญชีส่วนตัวก็ได้ แต่จะต้องมีการสำเนาหน้าที่เป็นชื่อบัญชีให้ชัดเจน ในกรณีที่เป็นบัญชีของกิจการ ผู้สมัครจะต้องมีการแนบรายชื่อผู้ถือหุ้นในกิจการของตนมาด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการจริงๆ

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย

สมัครบัตรเครดิตผ่านง่าย บัตรเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครบัตรเครดิตผ่านง่ายอนุมัติเร็ว ต้องที่นี่

สมัครออนไลน์